คำตอบรับการประนอมข้อพิพาท

 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ที่อยู่ :
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • มือถือ :
 • โทรสาร :
 • อีเมลล์ :

 • ข้อมูลผู้แทนของผู้ตอบรับ
 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ที่อยู่ :
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • มือถือ :
 • โทรสาร :
 • อีเมลล์ :

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ท่าทีต่อการประนอม :
 • จำนวนเงินที่เรียกร้องแย้ง / ข้อเรียกร้องแย้ง :
 • จำนวนผู้ประนอมที่ผู้ตอบรับประสงค์จะตั้ง หรือ คู่กรณีตกลง :
 • ภาษาที่ผู้ตอบรับ หรือ คู่กรณีตกลงจะใช้ในกระบวนการประนอมข้อพิพาท :

รายชื่อผู้ประนอมที่ผู้ตอบรับประสงค์จะตั้ง

 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ชื่อ – นามสกุล:

รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ยอมรับหรือโต้แย้งข้อเรียกร้อง

 • วันเวลาในการเกิดข้อพิพาท
 • สถานที่เกิดข้อพิพาท :
 • ประเด็นโต้แย้งข้อเรียกร้อง :

หมายเหตุ (Remark)

1. คู่กรณีที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมภายใต้การดำเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จะต้องกรอกข้อความตามคำเสนอฉบับนี้ให้ครบถ้วน (A party who wishes to apply for mediation under Thailand Arbitration Center (THAC) must complete this form.)

2. กรุณาสำเนาเอกสารประกอบคำตอบรับข้อพิพาทให้แก่คู่กรณีทุกฝ่ายเมื่อมีการส่งคำตอบรับนี้ให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Please copy all the relevant parties to the dispute when sending the Mediation Response to THAC.)

3. เมื่อมีคู่กรณีหรือตัวแทนคู่กรณี มากกว่า 2 ฝ่าย กรุณาเตรียมรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวแยกเป็นเอกสารเฉพาะแนบท้าย (Where there are more than 2 parties or representatives, please provide their details in a separate attachment.)

4. ถ้าคู่กรณีเลือกผู้ประนอมข้อพิพาทที่มิได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของสถาบัน คู่กรณีจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมของผู้ประนอมข้อพิพาทตามอัตราที่ผู้ประนอมเรียก ค่าธรรมเนียมของผู้ประนอมตามที่ระบุ
ในข้อบังคับไม่สามารถใช้บังคับในกรณีนี้ได้) (When parties choose a mediator(s) outside THAC’s list, the selected Mediator(s) is (are) entitled to charge his/her commercial rate. THAC’s published Fee Schedule will not be applicable.)**