คำขอขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • วัน / เดือน /ปีเกิด :
 • อายุ :
 • รูปภาพ :
 • เชื้อชาติ :
 • สัญชาติ :
 • ศาสนา :
 • ที่อยู่ :
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • มือถือ :
 • อีเมลล์ :
 • การศึกษา :
  • ระดับการศึกษา
  • สถาบันการศึกษา
  • สาขาวิชา
  • ระยะเวลา
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
  • อื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน :
  • สถานที่ทำงาน
  • ตำแหน่ง
  • ระยะเวลา
 • ประสบการณ์ในการอบรมข้อพิพาท :
  • หลักสูตร
  • สถาบัน
  • ระยะเวลาในการอบรม
   เข้าอบรมเมื่อ

  • หลักสูตร
  • สถาบัน
  • ระยะเวลาในการอบรม
   เข้าอบรมเมื่อ

 • ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท :

 • การค้าและการลงทุน


  การเงินการธนาคาร


  ทรัพย์สินทางปัญญา


  ประกันภัย


  การแพทย์


  อื่นๆ

 • ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประนอมข้อพิพาท :

หมายเหตุ


1. การขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557 (THAC mediator registration will be in accordance to the THAC rule on registry of mediator)


2. การขึ้นบัญชีจะมีผลต่อเมื่อสถาบันประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประนอมของสถาบัน (Registration will be effective when THAC issues the announcement on name list of THAC mediators)


3. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขึ้นบัญชีผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการเท่านั้นรวมถึงเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดด้วยโดยผู้สมัครยินยอมให้สถาบันนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (Information of the applicant shall be use for the purpose of THAC mediator registry only, including attached documents, in which the applicant shall permit THAC to use the documents for the following purpose)


4. ผู้สมัครขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ประกอบการขึ้นบัญชีเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการหากเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องสถาบันมีอำนาจตัดสิทธิการขึ้นบัญชีของผู้สมัครได้ทันที (The applicant confirms that the provided information is the complete truth, if the information is found to be false or incorrect, THAC remains the right to terminate the applicant from the THAC mediator list)

ยอมรับเงื่อนไข