เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557เวลา 09.30 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “อุปสรรคและความท้าทายของการใช้อนุญาโตตุลาการกับสัญญาภาครัฐ” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยสู่ความเป็นมาตรฐานสากลโดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล (สยามซิตี้) กรุงเทพมหานคร