THAC เดินสายผนึกกำลังเสริมทัพพันธมิตรของวงการอนุญาโตตุลาการระดับสากลกับศูนย์ประนอมข้อพิพาทสิงคโปร์ ณ Singapore Mediation Centre (SMC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่ THAC นำโดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลการ ได้ นำคณะเจ้าหน้าที่ THAC ศึกษาดูงานด้านอนุญาโตตุลาการ ณ ศูนย์ประนอมข้อพิพาทสิงคโปร์ ณ Singapore Mediation Centre (SMC) โดยมี Mr. Loong Seng Onn, Executive Director และ Mrs Sabiha Shiraz Deputy Executive Director ให้การต้อนรับ โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องการให้บริการด้านการประนอมข้อพิพาท ระบบการคัดเลือกผู้ประนอมข้อพิพาทเพื่อให้ได้ผู้ประนอมข้อพิพาทที่มีคุณภาพ รวมถึง การให้ความรู้และจัดอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการระงับข้อพิพาทให้แก่บุคคลต่างๆ รวมถึง การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการประนอมข้อพิพาทหรือจัดหลักสูตรปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการระงับข้อพิพาทให้แก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ THAC ยังได้เข้าเยี่ยม Singapore International Arbitration Centre (SIAC) และ Maxwell Chambers โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ SIAC ทั้งสองหน่วยงานได้หารือร่วมกันถึงการบริหารการดำเนินงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการดำเนินงานของ SIAC เพื่อที่ประเทศไทยจะได้นำวิธีการต่างๆ มาพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงกระบวนการคัดสรรเพื่อให้ได้อนุญาโตตุลาการที่มีคุณภาพ ความรู้และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ทางคณะเจ้าหน้าที่ THACได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม Maxwell Chambers ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการในเรื่องห้องพิจารณาคดี และอุปกณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ