เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 THAC ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) กับ Hong Kong Mediation Centre (HKMC) : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF COOPERATION BETWEEN THAILAND ARBITRATION CENTER (THAC) AND HONG KONG MEDIATION CENTRE (HKMC) ณ โรงแรมอีสตินสาทร

โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ร่วมกับ  MR. FRANCIS  LAW , President of Hong Kong Mediation Centre (HKMC) โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 1และผู้ฝึกสอนจากประเทศฮ่องกง ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง THAC และ HKMC ฉบับนี้ มุ่งเน้นการร่วมมือกันในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลข่าวสารสนเทศ  และแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดการอบรม สัมมนา ในด้านการประนอมข้อพิพาท รวมทั้ง ร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทของทั้งสองหน่วยงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล