THAC จัดการสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการฯ” วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นภาคี “อนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐภายใต้สนธิสัญญา (Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration)” เนื่องจากอนุสัญญานี้มีเจตนารมณ์ที่ดีในการสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐ
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อพิพาททางมหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ และน่าจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมทั้งด้านการลงทุนและการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ดี

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังคงมีข้อห่วงกังวลในการจะเข้าเป็นภาคีว่าจะสร้างผลกระทบหรือภาระอีกมากน้อยเพียงใด ซึ่งประเทศไทยอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบและเหมาะสมต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ