สถาบันอนุญาโตตุลาการโดย นางสาว อำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

โดยในพิธีเปิดมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
ร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระผู้สถาปนากระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 124 ปี
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยเวทีอภิปรายวิสัยทัศน์ Thai Justice Forum 2015 ในหัวข้อ “ปรับ ปรุง เปลี่ยน แปลง สร้าง เติมเต็มช่องว่าง สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย” (124 Thai Justice Forum : 5 P.S For Justice…Filling in the Gap, Fulfilling Thailand ,s Capacity) โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทยจากนักวิชาการแขนงต่างๆ ในประเด็นดังต่อไปนี

1.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   2.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   3.การพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดในมุมของสื่อมวลชน    4.การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม   5.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย