เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และกระทรวงยุติธรรม ผลักดันเสนอให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เปิดทางให้ใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนได้เกือบทุกประเภท

ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเดิมกำหนดห้ามไม่ให้สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ เขียนผูกมัดมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด โดยต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไปเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ  สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รวมถึงเป็นการทำตามพันธกรณีที่ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือความตกลงต่างๆ  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และกระทรวงยุติธรรมที่ให้คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติเฉพาะการใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ สัญญาสัมปทานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน