ขอเชิญร่วมสัมมนากับ THAC ในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬาของประเทศไทย Alternative Dispute Resolution (ADR) for sport in Thailand”
ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 สถานที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ thacseminar@gmail.com หรือ 02-018-1615