เนื่องด้วย THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้วางแผนการจัดงาน THAC Open House (Public session) ในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10-30 – 15.00 น. ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

และ THAC ก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานในวันต่างๆ เป็นจำนวนค่อนข้างมาก  เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มควา มสามารถเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับสาระประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานในหน่วยงาน และองค์กรของทุกท่านให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

อนึ่ง สถานที่ของการจัดงานคือ THAC สถาบันอนุญาโตตุลการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ สุขุมวิท ห้องสัมมนา สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับฟังได้อย่างเต็มที่ 70 ที่นั่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงานในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ Managing Cross Border Dispute Resolution for International Business ทำให้ในวันดังกล่าว จำต้องเปิดห้องสัมมนาเสริม พร้อมการถ่ายทอดภาพและเสียง

หากท่านไม่ได้รับความสะดวก  THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการขออภัยมา ณ ที่นี่