ขอต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน “สัมมนาระดมความคิดเห็น มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 26 สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ

โดยมติคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงมติดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เปิดทางให้ใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับเอกชนได้เกือบทุกประเภทโดยไม่ต้องขออนุมัติกับคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆไป อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพราะลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุมัติสัญญาที่ทำกับภาคเอกชน ลดอุปสรรคในการทำสัญญาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ