เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที เอช เอ ซี ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  Luca G. Castellani presence of UNCITRAL representative and legal officer เข้าร่วมงาน Thailand’s first international dispute resolution center ซึ่ง ที เอช เอ ซี ได้ร่วมพูดคุยกับคุณ Luca ถึงความเป็นไปได้ที่ ที เอช เอ ซี จะได้ร่วมกันจัดงาน UNCITRAL symposium ครั้งแรกในประเทศไทยคาดว่าช่วงเวลาในการจัดการที่เหมาะสมจะเป็นช่วงปี 2016 นี้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัด UNCITRAL symposium ก็เพื่อยกระดับการรับรู้ และเพิ่มความต้องการในการใช้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งได้แก่ การอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งจะประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ และระหว่างประเทศ ร่วมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศ