การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution – ADR) หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล ซึ่งโดยหลักๆจะแบ่งได้ 4 วิธีได้แก่ การเจรจา (Negotiation) การประนีประนอมข้อพิพาท (Mediation) การไกล่เกลี่ย (Concillia15tion)  และ การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)