ที เอช เอ ซี ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาทั้ง 15 คน นำโดยอาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์อย่างเป็นกันเอง โดย ทาง ที เอช เอ ซี ได้จัดเตรียมความรู้จากวิทยากรที่ตรงกับสาขาวิชา และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตของนักศึกษา ทั้งด้าน

– การระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศ
– หลักวิธีการที่ถูกต้องในการระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศ
– ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการระงับข้อพิพาท
– และขั้นตอนของกระบวนการว่าต้องประกอบด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง

ในการบรรยายดังกล่าวก็ได้สร้างทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความรู้สึกที่ดีกับคณะผู้มาเยือน และยังได้ความรู้ด้านการทำงานในชีวิตจริงปัจจุบันกลับไปใช้ได้ในอนาคต