เทคนิคแห่งการเจรจาสำหรับผู้ใกล่เกลี่ย Seven Element

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ซีรี่ส์บทวามเรื่องเทคนิคแห่งการเจรจานะครับ ว่าสิ่งใดคือพื้นฐานสำหรับการเทคนิคการเจรจาสำหรับผู้ใกล่เกลี่ยเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้อ่านบทความของซีรี่ส์จบแล้ว ก็จะมีความเข้าใจและเป็นความรู้พื้นฐานของเทคนิคของการเจรจาในขั้นต้น ก่อนอื่นขอแนะนำโดยนำผู้อ่านไปเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการเจรจาพื้นฐานที่มาจาก “Seven Element” หรือ ศาสตร์แห่งธาตุทั้ง 7 ซึ่งจริงๆ ขอเรียกว่ากลยุทธทั้ง 7 แทนนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเร่ิมต้นแนะนำองค์ประกอบของกลยุทธทั้ง 7 ของการเจรจานะครับ ว่ามีอะไรบ้าง องค์ประกอบแรกคือ “Interest : ความสนใจ” ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการเร่ิมต้นของการเจรจา ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสนใจนั้นคืออะไรกันนะครับ