ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอประกาศรายชื่อผู้ประนอมข้อพิพาทได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี โดยสมบูรณ์แล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ (25) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 และข้อ 3 แห่งข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อตามลิงค์นี้

http://thacbk.jenosize.com/thac/wp-content/uploads/THAC-Mediator-2.pdf