ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังมีข้อพิพาทกับคู่ค้า เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้

โดยที เอช เอ ซี จะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการหาทางออกผ่านช่องทางการระงับข้อพิพาทยุติธรรมทางเลือกใหม่ ให้ผู้ประกอบการและคู่ค้า ไม่ต้องโกธรกัน ไม่ต้องเลิกมองหน้ากัน ไม่ต้องยกเลิกสัญญา ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วย SAVE TIME SAVE COST SAVE RELATIONSHIP

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการประกอบการค้าของผู้ประกอบการให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น ลดการเสียโอกาสทางการค้าจากการไม่สามารถเจรจาข้อตกลงให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี
 2. เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกระบวนการระงับข้อพิพาทททางเลือกผ่านการประนอมข้อพิพาท
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านข้อพิพาทกับคู่ค้าที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน
 4. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
 2. มีข้อพิพาทระหว่างคู่ค้าที่อยู่ในนิยามกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์
 3. มีมูลค่าทุนทรัพย์ข้อพิพาทไม่เกิน 50,000,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*

 1. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559
 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำกัดที่ 50 บริษัท
 3. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วม 1,000 บาท
 4. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปรึกษาคดี 1 คดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ลด 10 % ในการใช้บริการของที เอช เอ ซี  ยกเว้นค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์จองที่นั่ง Priority Seat งานสัมมนาที่จัดขึ้นของที เอช เอ ซี
 7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับข่าวสารด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ADR E-newsletter
 8. การระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาท ให้ยึดตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557
 9. ผู้ประนอมข้อพิพาทเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี
 10. ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 1 กพ – 30 กย 2559

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ เมธาวี  ทวีชาติ เจ้าหน้าการตลาด เบอร์ 0-2018-1615 ต่อ 110 หรือ อีเมล methawee.t@thac.or.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ที เอช เอ ซี กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า