ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 210-220 และ มาตรา 222 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุญาโตตุลาการในศาล และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการนอกศาล แต่กฎหมายที่ใช้ในทางปฏิบัติคือ  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายนี้ใช้กับการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำขึ้นในประเทศไทย และการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นในประเทศไทยและที่ทำขึ้นในต่างประเทศ  นอกจากกฎหมายภายในแล้วประเทศไทยก็ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในกรณีที่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศ เช่น ต้องมีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นในต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1958 (The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards , 1958) ซึ่งทำขึ้น ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักเรียกกันว่าอนุสัญญานิวยอร์ก

ได้รับเกียรติจาก  Professor Franco  Ferrari Director, Center for Transnational Litigation, Arbitration and Commercial Law เป็นวิทยากร

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00 น.

สถานที่  ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์  ( BTS พร้อมพงษ์)

สำรองที่นั่ง โทร.02-018-1615 ต่อฝ่ายการตลาด ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เนื้อหาอ้างอิงตามบทความของศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์