ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังมีข้อพิพาทกับคู่ค้า เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้

โดยที เอช เอ ซี จะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการหาทางออกผ่านช่องทางการระงับข้อพิพาทยุติธรรมทางเลือกใหม่ ให้ผู้ประกอบการและคู่ค้า ไม่ต้องโกธรกัน ไม่ต้องเลิกมองหน้ากัน ไม่ต้องยกเลิกสัญญา ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วย SAVE TIME SAVE COST SAVE RELATIONSHIP

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการประกอบการค้าของผู้ประกอบการให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น ลดการเสียโอกาสทางการค้าจากการไม่สามารถเจรจาข้อตกลงให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี
 2. เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกระบวนการระงับข้อพิพาทททางเลือกผ่านการประนอมข้อพิพาท
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านข้อพิพาทกับคู่ค้าที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน
 4. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
 • มีข้อพิพาทระหว่างคู่ค้าที่อยู่ในนิยามกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์
 • มีมูลค่าทุนทรัพย์ข้อพิพาทไม่เกิน 50,000,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*

 • ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559
 • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำกัดที่ 50 บริษัท
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วม 1,000 บาท
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปรึกษาคดี 1 คดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ลด 20 % ในการใช้บริการของที เอช เอ ซี ยกเว้นค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์จองที่นั่ง Priority Seat งานสัมมนาที่จัดขึ้นของที เอช เอ ซี
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับข่าวสารด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก