ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการประกาศใช้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการทำการระงับข้อพิพาทว่าด้วยธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรองรับการเปิดตัวระบบการระงับข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะมีขึ้นในกลางปี 2559 นี้

http://thac2016.jenosize.com/wp-content/uploads/2016/02/thac-electronic-2558.pdf