เมื่อวันที่ 15 กพ 2559 เวลา 14.00 น.  Prof Franco Ferrari Director, Center for Transnational Litigation, Arbitration and Commercial Law จาก NYU Law ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards  ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพราะกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ADR ได้เริ่มนำไปใช้จากทุกภาคส่วนธุรกิจ  ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความรัดกุม และหมดความกังวลหากเกิดข้อพิพาทระหว่างการดำเนินการ  ผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมาย หรือผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หากต้องการศึกษากระบวนการระงับขัอพิพาทเพิ่มเติมต่อจากนี้ ก็สามารถติดตามงานสัมมนาที่ให้ประโยชน์แบบนี้ฟรีๆๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทุกเดือนคะ