ความสำคัญของการจำแนกประเภทอนุญาโตตุลาการ

จัดได้ว่าเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อยสำหรับการจำแนกประเภทว่าข้อพิพาทใดบ้างที่จัดอยู่ในกรณีของอนุญาโตตุลาการในประเทศ ข้อพิพาทใดบ้างที่เป็นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ บางคนเรียกปัญหาเหล่านี้ว่า nationality ของการอนุญาโตตุลาการ

การจำแนกอนุญาโตตุลาการมีความสำคัญดังนี้

  • มีผลต่อการพิจารณากฎหมายอนุญาโตตุลาการ ของประเทศที่ถูกบังคับใช้ โดยที่กฎหมายเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดการพิจารณาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และบอกถึงการบังคับใดบ้างที่อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสิน หรือชี้ขาดได้ ยกตัวอย่างเช่น คนไทยได้ติดต่อเพื่อค้าขายที่ประเทศอังกฤษ ตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทนั้นจะให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด หากใช้ดินแดนเป็นตัวตั้ง ก็จะเป็นการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการอังกฤษ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ หากใช้สัญชาติเป็นตัวตั้ง ก็จะดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการของไทย และกฎหมายไทยไม่ใช่อนุสัญญากรุงนิวยอร์ค
  • มีผลต่อการตัดสินใจว่าศาลของประเทศอะไรมีอำนาจในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ การถอดถอน หรือการออกหมายเรียกพยานเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือการขอให้ยกเลิกคำตัดสิน หรือคำชี้ขาดในกรณีที่เห็นว่าอนุญาโตตุลาการมีข้อบกพร่องในการตัดสิน
  • มีผลต่อการบังคับคำชี้ขาดที่ได้ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการไปแล้ว อย่างเช่นกรณีที่เกิดข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งแล้วถูกตัดสินหรือชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการต่างประเทศแล้ว การบังคับจะเกิดขึ้นโดยสนธิสัญญาต่างๆของประเทศนั้นๆ หากเป็นคำตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายในประเทศนั้นการบังคับชี้ขาดอาจเป็นหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป