สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะประนีประนอมให้ประสบความสำเร็จ หากคู่ความมีสิ่งเหล่านี้ คือ

  1. ความต้องการที่จะให้ประนีประนอม
  2. ความรับผิดชอบส่วนตัว
  3. ความตั้งใจที่จะตกลงด้วยการประนีประนอม