1. สะดวก
  การอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีระงับข้อพิพาทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและรักษาความสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท
 2. รวดเร็วและมีประสิทธิผล
  การอนุญาโตตุลาการ ใช้เวลาในการดำเนินการไม่มากนักก็สามารถที่จะทราบได้ว่า คู่พิพาทจะตกลงกันได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากคู่กรณีพิพาทสามารถเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนพิพาทได้จึงทำให้การรับฟังพยานหลักฐานและตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทสามารถทำได้รวดเร็ว
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  การอนุญาโตตุลาการ ใช้เวลาไม่มากนัก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เมื่อเทียบกับกระบวนการทางยุติธรรม
 4. รักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีพิพาท
  เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้จะทำให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันต่อไป ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
 5. สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความ
  การอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการที่ต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทให้ผู้พิพาทยินยอมผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันและกัน โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ไม่เหมือนการพิจารณาคดีในศาล ที่มีการชี้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ อันก่อให้เกิดความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี
 6. รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท
  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ดำเนินการเป็นความลับ พยานหลักฐาน ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงในชั้นศาลได้ เว้นแต่ผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม
 7. เหมาะสำหรับข้อพิพาทที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน
  การที่คู่กรณีพิพาทสามารถเลือกบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการได้ และถ้าคู่กรณีเลือกอนุญาโตตุลาการจากบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทกันโดยเฉพาะในกรณีที่ข้อพิพาทยุ่งยากและสลับซับซ้อนก็จะทำให้การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทน่าจะทำได้ดี รวดเร็ว และเหมาะสมกับข้อพิพาทนั้นๆ