วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน
และหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน:
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น อนุญาโตตุลาการการประนอมข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ และสะสมประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน:

 • ความรู้และทักษะด้านสาขาวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย)
 • ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
 • ประกาศนียบัตร

กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอดุมศึกษาหรือสงูกว่าทั้งภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ทั้งภายในและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการฝึกงาน:

 • ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน
 • การฝึกงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง / วัน (8.30-17.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

สมัครโดยการส่งเอกสารมายังอีเมล์ info@thac.or.th โดยประกอบด้วย:
1. จดหมายจากสถาบันการศึกษา พร้อมแจ้งความประสงค์และระบุระยะเวลาที่ต้องการมาฝึกงานกับ ที เอช เอ ซี
2. บทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ (A4)
3. เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะ นักศึกษาต่างชาติ)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ขั้นตอนการคัดเลือกและดูแลนักศึกษาฝึกงาน:

 • คัดเลือกโดย

1) บทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ (A4) ที่ผู้สมัครต้องเขียนและแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
2) คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่แนบมาตามที่ระบุไว้

 • เรียกสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสัมภาษณ์
 • ปฐมนิเทศและเริ่มฝึกงาน
 • ในระหว่างฝึกงานนักศึกษาต้องเขียนบทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน้ากระดาษ (A4)
 • ประเมินผลการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน:

 • นักศึกษาต้องฝึกงานให้ครบร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและสอนงาน
  การออกใบรับรองการฝึกงาน:
 • นักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก ที เอช เอ ซี เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ที เอช เอ ซี อาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:
ช่วงเวลาในการฝึกงาน วันเปิดรับสมัคร
(3 เดือนก่อนวันเริ่มฝึกงาน) ช่วงเวลาเรียกสัมภาษณ์
(2 เดือนก่อนวันเริ่มฝึกงาน) วันประกาศผล
(1 เดือนก่อนวันเริ่มฝึกงาน)
6 มิ.ย. – 29 ก.ค. 2559
8 มี.ค.- 8 เม.ย. 2559 10-22 เม.ย. 2559 สัปดาห์แรกของ
เดือน พ.ค. 2559

** ที เอช เอ ซี อาจมีการปรับเลื่อนช่วงเวลาตามความเหมาะสม **
ฝ่ายบริหาร โทร. 02 018-1615 โทรสาร 02 018-1632

คลิกแบบฟอร์ม