ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์สผู้ประนอมข้อพิพาท  Mediation Training Course รุ่นที่ 3 โดยความร่วมมือกับ Australian Disputes Centre

นักเรียนมีความตั้งใจในในการเรียนเป็นอย่างมาก หลักสูตรมีความเข้มข้น  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้ประนอมข้อพิพาท ของ ที เอช เอ ซี และการปรับใช้ในสายอาชีพ