เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 ที เอช เอ ซี ได้รับเกียรติจาก นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และประธานกรรมการคณะกรรมการที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ Deborah Lockhart CEO, Australian Disputes Centre เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือระหว่างที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการและ Australian Disputes Centre และได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Paul Robilliard, Australian Ambassador to Thailand และนายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

เนื่องด้วยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้ที เอช เอ ซี จะสามารถพัฒนาหลักสูตรการสร้างผู้ประนอมข้อพิพาท และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน พัฒนา ความรู้ด้านการประนอมข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ และประชาชนได้ประโยชน์จากการลงนามความร่วมมือนี้เป็นอย่างยิ่ง