เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การประนอมข้อพิพาทอีกหนึ่งทาเลือกเพื่อนักกฎหมาย (Mediation Advocacy The Business Case For Lawyers To Engage)
โดย Professor Andrew‬ Goodman‬ PH
Barrister‬, Mediator‬ and Trainer‬ of Chancery,
Director‬ Association‬ of Mediation‬ Assessors Trainers and‪ Instructors‬.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.30 เริ่มลงทะเบียน
สถานทีี ที เอช เอ ซีชั้น 26 อาคารภิรัขทาวเวอร์

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 ต่อ 110
แนะนำให้เดินทางโดยบีทีเอสพร้อมพงษ์สะดวกที่สุด