เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอนุญาโตตุลาการ (Future of ADR in South East Asia)
โดย

นายสมบัติ พฤติพงศภัค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Dr. Nisit Intamano Sripatum University

ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์ นักการทูตชำนาญการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์  Partner Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 เริ่มลงทะเบียน
สถานที ที เอช เอ ซีชั้น 26 อาคารภิรัขทาวเวอร์

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 ต่อ 110
แนะนำให้เดินทางโดยบีทีเอสพร้อมพงษ์สะดวกที่สุด