ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ George Mason University Korea จัดงาน 10th World Mediation Organization (WMO) Symposium on Mediation: the Language of Peaceful Communication and Conflict Resolution ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. สถานที่จัดงาน โรงแรมดุสิตธานี งานประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการให้งานประชุมนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้ประนอมข้อพิพาทที่มีความเชี่ยวชาญจากทั้งในภูมิภาคอาเซียน ยุโรป และอเมริกา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท ผ่านการประนอมข้อพิพาท โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ

Mr. Roland Wilson, Dr. Soyoung Kwon และ Prof. Andrew Goodman เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกรุณากรอกข้อมูล โดยคลิกดาว์นโหลดใบตอบรับเข้าร่วมงานและส่งใบตอบรับมาที่ info@thac.or.th

ใบตอบเข้าร่วมงานประชุม

ซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมประชุม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณณัฎฐิณี  ผู้จัดการฝ่ายประนอมข้อพิพาท โทร 02-018-1615 ต่อ 104 หรืออีเมล nattinee.n@thac.or.th