การประนอมข้อพิพาทจะมีความยากหรือง่ายนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย และสิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยากของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ดังนี้

 • คู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งกันนั้นมีส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันมากน้อยเพียงไหน
 • ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทกันนั้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ (คู่กรณี) เป็นเช่นไร
 • ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นมีความชัดเจนและสามารถแยกแยะประเด็นออกได้มากน้อยแค่ไหน
 • ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง คู่กรณีมีจำนวนเท่าไหร่
 • ความเพียงพอของทรัพยากร และช่องทางในการแก้ไข
 • ระดับความมุ่งมั่น ต้องการ รวมไปถึงข้อจูงใจของคู่กรณีที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การให้ความสำคัญในจุดต่างๆ ต่อความขัดแย้งเหล่านั้นของคู่กรณี
 • ระยะเวลาและความลึกซึ้งของข้อพิพาท
 • ลักษณะความสัมพันธ์และการใช้อำนาจของคู่กรณี
  มุมมองของคนรอบข้าง ระดับความเข้าใจของสาธารณะชน และความคิดเห็นที่แย้งขึ้นมา

สิ่งที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนี้เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงระดับความยากของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ลองมาดูระดับความง่ายในการแก้ไขว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

 • จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่มีคู่กรณีน้อย
 • คู่กรณีนั้นจะต้องมีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด
 • ปัญหาข้อพิพาทเหล่านั้นมีความขัดแย้งจำนวน และมีความชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
 • มีทางเลือกและทรัพยากรในการจัดการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทมาก
 • ตัวคู่กรณีต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา
 • ประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความสำคัญน้อยต่อคู่กรณี
 • ข้อพิพาทมีความผิวเผิน
 • คู่กรณีมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและมีการใช้อำนาจอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
 • มุมมองความคิดเห็นและโต้แย้งน้อยจากสาธารณะชน

ซึ่งปัจจัยที่ได้กล่าวเหล่านี้ สามารถบ่งบอกได้เลยว่าความเป็นไปได้ที่การประนอมข้อพิพาท และประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลางสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก