ความเป็นไปได้ของการประนอมข้อพิพาท หรือการประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลาง ตอนบริบทสภาพแวดล้อม

4. บริบทสภาพแวดล้อม

บริบทสภาพแวดล้อมหมายถึง สถานที่ การนัดหมาย รวมไปถึงกฎกติกา ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยเลยในการทำให้การประนอมข้อพิพาทประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สถานที่และการนัดหมาย
สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการเจรจาประนอมข้อพิพาทนั้นจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ หรือเสียเปรียบอย่างเด็ดขาด และที่สำคัญต้องไม่มีการกดดันใดๆระหว่างการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วง หรือแม้แต่โต๊ะเจรจานั้นจะต้องมีความเท่าเทียมกัน โดยทั่วไปนั้นจะนิยมใช้โต๊ะกลม ที่มีระดับเดียวกัน สามารถมองเห็นหน้ากันได้ทุกคน

สถานที่ในการเจรจานั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำให้คู่กรณีรู้สึกสบายใจในการพูดคุย ซึ่งสถานที่เองจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม

สำหรับการนัดหมายและเวลาในการเจรจา จะเริ่มตอนไหน ใช้ระยะเวลานานเพียงไหน หรือจะมีการพักในช่วงไหนนั้น จะขึ้นอยู่กับความพอใจ ของคู่กรณี

กฎ กติกา ในการพูดคุย
เมื่อทุกคนได้เข้าสู่โต๊ะเจรจาทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนกลาง หรือคู่กรณี ขั้นตอนแรกเลยคือการกล่าวทักทาย แนะนำตัวอย่างคร่าวๆ จากนั้นเป็นหน้าที่ของคนกลางในการกล่าวเปิดการเจรจา ซึ่งเรื่องที่จะต้องเกริ่นคือเป้าหมายของการมาเจรจา จะต้องใช้วิธีการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เคารพซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง จะต้องผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง โดยที่ไม่ด่วนตัดสินใจ โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา กฎกติกาดังกล่าวนั้นจะต้องมาจากคู่กรณีทั้งสองเป็นผู้เสนอแนะด้วย