ความเป็นไปได้ของการประนอมข้อพิพาท หรือการประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลาง ตอนการสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง, กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงานและเครือข่าย, ทรัพยากรที่เพียงพอ

5. การสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง

ในการสื่อสารนั้นต้องเริ่มที่คู่เจรจาบอกถึงความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจน ว่าตนต้องการอะไร เหตุผลที่ต้องการและคู่กรณีก็ควรจะเข้าใจในสิ่งที่เราเองต้องการสื่อออกไป สำหรับการใช้การสื่อสารทั้ง 2 ทางนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ในช่วงพักเบรก การพบกันระหว่างผู้เจรจากับระดับรองลงไป เพื่อเป็นการไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครอบครองการพูดนั้นอาจต้องสร้างกฎเกณฑ์ให้ทุกคนได้พูดเช่น ให้พูดได้ไม่เกินคนละ 5 นาที เป็นต้น

6. กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงานและเครือข่าย

ทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจด้วยกันเพื่อที่จะได้ดังที่ทุกคนต้องการ เปรียบเสมือการผ่าตัดที่ไม่ว่าใครต่างต้องร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ทั้งร่วมกันวิเคราะห์ และแบ่งทีมในการรักษา เยียวยา สอบสวน รวมไปถึงประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

7. ทรัพยากรที่เพียงพอ
ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคคล ดังเช่น การรักษาพยาบาลใช้เกณฑ์ พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หรือมีปัญหาการเงินไม่เพียงพอนั้น อาจมีหลายหน่วยงานหรือเงินจากส่วนอื่นๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ในการประนอมข้อพิพาทก็เช่นกันจะต้องมีการวางงบประมาณ และแผนการดำเนินเรื่อง