ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่การสร้างความรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกๆ ท่านเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ขยายผลต่อเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลใกล้ชิด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถอว่าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมอ และรับผิดชอบต่อภารกิจตามนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ ร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์ นำเสนอโดยสรุปร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลด Infographic สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คลิก

ดาวน์โหลดไฟล์ ร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์ นำเสนอโดยสรุปร่างรัฐธรรมนูญ คลิก
ดาวน์โหลด Infographic สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คลิก