สัมมนาฟรี! หลักสูตรสัมมนาเรื่องการใช้การระงับข้อพิพาทในสัญญาภาครัฐ
เพื่อสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสัญญาภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 ก.ค. 59 เวลา 13.30-17.30 น.

  • “การร่างข้อกำหนดว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง (Draft an Arbitration clause for Administrative contracts)”

วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 09.30-17.00 น.

  • “ระเบียบสำนักนายกฯเรื่องคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ: หน่วยงานรัฐปฏิบัติอย่างไร (Regulations of the office of the Prime Minister on Procurement in Arbitration Award)” (09.30-12.00 น.)
  • “แนวทางและความเป็นไปได้ในการประนอมข้อพิพาทในสัญญาภาครัฐ (Mediation possibilities for Public Contracts)” (13.30-17.00 น.)

รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าครบทั้ง 3 หลักสูตร

ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมงานและกำหนดการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com