จบไปแล้วนะคะ สำหรับหลักสูตรสัมมนาเรื่องการใช้การระงับข้อพิพาทในสัญญาภาครัฐ พร้อมรับประกาศนียบัตร

กับ 3 หลักสูตร ในหัวข้อ

วันที่ 14 ก.ค. 59 เวลา 13.30-17.30 น.
• “การร่างข้อกำหนดว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง (Draft an Arbitration clause for Administrative contracts)”
และ
วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 09.30-17.00 น.
• “ระเบียบสำนักนายกฯเรื่องคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ: หน่วยงานรัฐปฏิบัติอย่างไร (Regulations of the office of the Prime Minister on Procurement in Arbitration Award)”
• “แนวทางและความเป็นไปได้ในการประนอมข้อพิพาทในสัญญาภาครัฐ (Mediation possibilities for Public Contracts)”

ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th