สัมมนาเชิงปฎิบัติการ THAC Mock Arbitration: International Arbitration Showcase ที่ทางเราจัดร่วมกับ Baker Mckenzie

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงค์โปร์ที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ดาวน์โหลดใบตอบรับ
ดาวน์โหลดกำหนดการ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th