เกี่ยวกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ระบบอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเริ่มขึ้นจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งงานด้านอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ที่สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังช่วยลดปริมาณคดีความที่จะขึ้นสู่ศาลอันมีผลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและกำหนดให้การผลักดันสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นนโยบายที่สำคัญและจำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบอนุญาโตตุลาการ โดยภาพรวมของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นตลาดของอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งการอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ถูกนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทในคดีที่มีลักษณะข้ามชาติ (Cross Border) นอกจากนี้ การจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกลไกการระงับข้อพิพาทของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระแยกต่างหากจากองค์กรของรัฐโดยเป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเป็นองค์กรที่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและเพื่อเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน์

สถาบันให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการให้มีความเข้มแข็ง

พันธกิจ

ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล และสนับสนุนส่งเสริมระบบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

S__35266607