คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

“คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ” ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในหลายสาขา อาทิ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการพาณิชย์ เป็นต้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายกสภาทนายความ นายกสภาวิศวกรและนายสภาสถาปนิกและผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนห้าคนเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันและมีผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร) เป็นผู้บริหารงานกิจการของสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการมีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานต่างๆของสถาบันตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ