กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตลุาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557

Relevant treaties and model rules

New York Convention (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)

UNCITRAL instruments