• คําเสนอขอระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม
  • คําตอบรับการประนอมข้อพิพาท