การให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

THAC เปิดให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และการหาขอยุติในข้อพิพาทระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ยอมรับลดขั้นตอน ลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อกันในอนาคต การให้บริการระงับข้อพิพาทของสถาบันมุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและตามแบบสากล