สถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก

The Alternative Dispute Resolution Academy (ADRA)

ศูนย์ให้ความรู้ สร้างอนุญาโตตุลาการ สร้างผู้ประนอมข้อพิพาท โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทระดับโลก ในการสร้างแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของอนุญาโตตุลาการ และผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือก จะสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพ และได้รับทราบเกร็ดวิถีการวิเคราะห์ลักษณะงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างเมื่อเผชิญกับสถาการณ์จริงต่อไป พร้อมกันนี้สถาบันระงับข้อพิพาททางเลือกยังจัดงานสัมมนาทั่วไป ในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ