สถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก

ด้านการประนอมข้อพิพาท


สถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการประนอมข้อพิพาท โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การประนอมข้อพิพาทระดับโลก อาทิเช่น Singapore Mediation Centre และ Hong Kong Mediation Centre ในการสร้างหลักสูตรการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท ทำห้ผู้ที่ได้รับการอบรมจาก THAC เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถวิเคราะห์รายละเอียดแวดล้อม และสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างคู่พิพาททั้งสองให้สามารถมองเห็นแนวทางการหาข้อยุติร่วมกันได้อย่างเป็นไปตามหลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ เพราะได้รับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ข้อพิพาทตัวอย่าง ทำให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้ลองคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์จับลอง สร้างความเข้าใจระหว่างการอบรมได้เป็นอย่างดี