เครื่องคำนวณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎจากเครื่องคำนวณนี้ ถูกคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ระบุบนตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท ที่ปรากฏบนข้อบังคับอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎจากเครื่องคำนวณนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการประนอม เช่นค่าพยานหรือผู้เชี่ยวชาญ
2. ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม
3. ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน
5.ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่พิพาทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ
7. ค่าใช่จ่ายอื่นๆ โดยรวมที่ไม่สามารถระบุราคาเพื่อประกอบการคำนวณนี้ได้ในเบื้องต้น

*ค่าใช้จ่ายที่ท่านจะได้รับทราบเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการใช้บริการจริงได้
**ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการอ้างอิงที่จำนวน 1 คน
***หากมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันอนุญาโตตุลาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า