ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

International Arbitration Center

บริการด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยอนุญาโตตุลาการผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้าน เหมาะสมกับทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ต้องเสียเวลากับการอ้างอิงแหล่งความรู้ภายนอก คำชี้ขาดเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามลักษณะของแต่ละประเภทธุรกิจ ไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน หาข้อยุติได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือน้อยกว่า เพราะการยินยอมของทั้งคู่ร้องขอ และผู้คัดค้านทำให้การจัดการผ่านการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก