ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

1. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น

 • เรียกเก็บจากผู้เรียกร้องในอัตรา 50,000 บาท  เมื่อยื่นคำขอเริ่มต้นคดีต่อสถาบัน
 • เรียกเก็บจากผู้คัดค้านในอัตรา 50,000 บาท  เมื่อยื่นคำตอบรับ และข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบัน
 • เรียกเก็บเป็นรายบุคคล เมื่อมีผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้านหลายราย เว้นแต่กรณีเป็นเจ้าหนี้ร่วม หรือลูกหนี้ร่วม ยื่นคำขอเริ่มต้นคดี หรือคำตอบรับเป็นฉบับเดียวกัน

*ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. ค่าธรรมเนียมสถาบัน

ตารางค่าธรรมเนียม

3. ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ

อัตราค่าป่วยการมีผลนับตั้งแต่วันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

 • คู่พิพาทสามารถตกลงอัตราค่าป่วยการเป็นการเฉพาะตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายได้  แต่ต้องกระทำก่อนการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
 • ค่าธรรมเนียมสถาบันและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ให้คำนวณจากทุนทรัพย์ตามข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งรวมกัน
 • ในกรณีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอใช้สิทธิ์หักลบหนี้ ให้คำนวณทุนทรัพย์ในส่วนที่ขอใช้สิทธิดังกล่าวด้วยเว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการ โดยได้หารือกับคู่พิพาทแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวมิได้มีประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาเพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง ตามความเหมาะสม โดยไม่รวมอยู่ในตารางข้อ (2) และ (3)
 • การเรียกเก็บแยกต่างหากไม่รวมกับตารางในข้อ (2) และ (3)

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน

 • ด้านเครื่องอำนวยความสะดวก และการสนับสนุน เช่น ค่าพิจารณาห้อง ค่าอุปกรณ์ ค่าถอดเทป ค่าล่ามแปล โดยอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกำหนดของสถาบันฯ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ  นอกเวลาทำการ หลังเวลา 18.00 น. หรือวันหยุดราชการ คิดอัตรา 2.5 เท่าของค่าธรรมเนียมสถาบันต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ ในกรณีไม่ครบหนึ่งชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ โดยความยินยอมของคู่พิพาททุกฝ่าย

6. ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง

 • ค่าจัดทำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดทำความเห็นดังกล่าวตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนด
 • ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งอนุญาโตตุลาการได้อนุมัติแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่พิพาทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ

หมายเหตุ ในข้อ 4-7 เป็นการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายครั้งแรก ให้นายทะเบียนเรียกเก็บจากคู่พิพาทได้ในอัตราฝ่ายละไม่เกิน 50,000 บาท หากเกินจากนี้เก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง (คนละส่วนกับค่าธรรมเนียมเริ่มต้น)