ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558

สถาบันได้ออกข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยนำข้อบังคับของสถาบันต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็นแม่แบบ อีกทั้งยังมีข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมผู้อนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลในการดำเนินงานและควบคุมความประพฤติของอนุญาโตตุลาการอีกด้วย