การให้บริการอนุญาโตตุลาการ


บริการด้านการอนุญาโตตุลาการของสถาบัน เน้นหนักในด้านการให้บริการเพื่อหาข้อยุติร่วมกันระหว่างคู่พิพาท เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสัญญาให้น้อยที่สุด และเป็นข้อยุติที่ได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายในระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด


ทำไมจึงควรเลือกรับบริการการแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือก (ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา)

  • ควบคุมระยะเวลา เพื่อให้ได้ข้อยุติในการไกล่เกลี่ยได้เหมาะสม
  • ลดภาระด้านค่าใช้จ่าย เพราะสามารถควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม ตามกรอบเวลาที่กำหนดได้
  • มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า   สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถหาข้อยุติ ประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ไม่ตกหล่นข้อกำหนด กฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
  • อนุญาโตตุลาการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญตามสาระในสัญญา เหมาะสมกับการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเฉพาะด้านได้อย่างแม่นยำ

บริการที่เกี่ยวข้องด้านการอนุญาโตตุลาการ

  • การให้บริการอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
  • การให้บริการตรวจสอบคำพิพากษา (Review) เมื่อได้รับการตัดสินคดีจากนอกราชอาณาจักรไทย (Award) เพื่อให้เกิดการบังคับคดีในประเทศไทยตามกฏหมายไทย ก่อนนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
  • การให้บริการปรึกษาเพื่อหาข้อชี้แนะเรื่องคดี ก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อคู่พิพาท

การขอใช้บริการการอนุญาโตตุลาการ

ผู้ที่มีความต้องการใช้บริการการอนุญาโตตุลาการสามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ โทร 0-2018-1615