อนุญาโตตุลาการ

เกณฑ์การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อพิจารณาจากระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับมืออาชีพ โดยใช้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการคัดเลือก

แนวทางการพัฒนาอนุญาโตตุลาการ

ในส่วนงานสถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution Academy) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการจัดคอร์สอบรมการอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งการจัดคอร์สอบรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การอนุญาโตตุลาการชั้นนำของโลก อาทิ Singapore International Arbitration Center, The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration เป็นต้น ในการเชิญผู้มากความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะทางมาให้เกียรติเป็นวิทยากรในคอร์สต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น  เพือให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำข้อคิดเห็นมาใช้ได้จริง